Kontaktujte nás na +420 313 515 167 nebo info@yuken.cz

Všeobecné obchodní podmínky yUKEN ČR s.r.o.

Platnost a závaznost obchodních podmínek

1.1 Tyto všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky (dále jen VOP) jsou nedílnou součástí všech smluv o prodeji zboží uzavřených mezi společností YUKEN ČR s.r.o. jako dodavatelem (dále jen prodávající) a jeho odběrateli (dále jen kupující). Neplatí pro smlouvy, v nichž byly vysloveně sjednány jiné podmínky.

1.2 Jestliže by některá ustanovení těchto VOP nebo smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, byla neplatná, nebo se stala neplatnými později, nebudou tím zbývající ustanovení uvedených smluvních dokumentů dotčena. Neplatná smluvní ustanovení nahradí smluvní strany ustanoveními jinými, která budou nejvíce odpovídat právnímu a obchodnímu účelu ustanovení nahrazených. Změny jsou platné pouze v písemné podobě po dohodě smluvních stran.

Kupní cena

2.1 Kupní cena

Cena zboží se sjednává jako cena smluvní a rozumí se EXW YUKEN ČR s.r.o., nedohodnou-li se obě strany jinak. Dohoda o ceně vzniká potvrzením objednávky kupujícím prodávajícímu s uvedením ceny za jednotku zboží nebo uzavřením vlastní kupní smlouvy. V případě zrušení smlouvy kupujícím, se kupující zavazuje prodávajícímu ke smluvenému termínu dodání uhradit vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů.

2.2 Platební podmínky

Prodávající vystaví kupujícímu fakturu v návaznosti na dodací list a zašle ji kupujícímu, pokud není doručována faktura současně s dodávkou zboží. Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje číslo objednávky. Kupující je povinen uhradit fakturu do 30 dnů od data vystavení faktury prodávajícímu, nedohodnou-li se obě strany jinak. Kupní cena se považuje za zaplacenou teprve dnem připsání částky na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury v termínu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši stanovené ust. § 369 a 502 obchodního zákoníku, tj. ve výši 0,05% denně.

Dodání zboží a balení

3.1 Dodávka se považuje za splněnou:

a) oznámením prodávajícího kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí

b) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené kupujícím.

3.2 Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího respektive dopravce. Výsledkem přejímky zboží je potvrzení dodacího respektive přepravního listu.

3.3 Pokud není dohodnuto jinak, je zboží baleno standardním způsobem (ochranná folie, karton, paleta, bedna) podle typu zboží a přepravy. Standardní balení nechrání zboží před hrubou manipulací.

3.4 Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení kupní ceny odpovídající skutečně dodanému množství zboží.

3.5 Na přání kupujícího poskytne prodávající dle svých nejlepších znalostí a zkušeností technickou konzultaci ohledně použití a využití výrobku. Za výsledky, které uživatel dosáhne, však nemůže být převzata záruka a prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

3.6 Kupující je povinen přijmout zboží dodané prodávajícím podle smlouvy a to i tehdy, jde-li o dílčí dodávku. Nedodržení sjednaných dodacích lhůt prodávajícím nezakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy.

3.7 V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení, může prodávající, poté co se marně pokusil kupujícího přesvědčit převzít zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, předmětné zboží prodat třetí osobě či s ním jinak naložit dle vlastního uvážení.

3.8 Prodávající je oprávněn odložit dodání zboží, pokud kupující nesplnil své povinnosti, jejichž splnění mělo dle smlouvy předcházet dodání zboží, anebo pokud prodávající po vzniku smlouvy zjistil okolnosti, které právem vzbuzují obavu, že kupující nesplní své smluvní a platební závazky (nezaplatil ve sjednané lhůtě předchozí dodávky). V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení, může prodávající, poté co se marně pokusil kupujícího přesvědčit převzít zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, předmětné zboží prodat třetí osobě či s ním jinak naložit dle vlastního uvážení.

3.9 Nedohodnou-li se prodávající a kupující výslovně písemně jinak, není prodávající povinen převzít zboží dodané kupujícím zpět, to neplatí pro oprávněné reklamace.

Odpovědnost za škody na zboží

Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy zboží sám, nebo jeho zástupce (dopravce), převezme ze skladu prodávajícího.

Nabití vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením jeho plné ceny. Dostane-li se kupující do prodlení s placením, má prodávající právo žádat kupujícího o vrácení nezaplaceného zboží, a to na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující je povinen k tomuto účelu umožnit prodávajícímu volný přístup do budov a na pozemky, kde je takové zboží uloženo. Vzetí zboží zpět podle tohoto ustanovení nemá účinky odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen se zbožím, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zacházet tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. Kupující nesmí po dobu trvání výhrady vlastnictví zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob.

Záruční podmínky

Firma YUKEN ČR s.r.o. garantuje, že její komponenty jsou bez materiálových a výrobních vad po dobu 6 měsíců od data expedice zboží. Garance je zásadně omezena na opravu nebo výměnu (u firmy Yuken ČR, s.r.o.) jakékoliv části nebo částí vadných z důvodů materiálu nebo výroby. Toto je předmětem přezkoumání u firmy Yuken ČR, s.r.o. Součást musí být vrácena s podrobným popisem vady, dopravné placeno zákazníkem. Firma Yuken ČR, s.r.o. není odpovědná za okolnosti mimo její působnost, za poškození komponent nehodou, živelnou pohromou, násilím...... Tato garance nebude platit pro komponenty, u kterých podle výlučného rozhodnutí firmy Yuken ČR, s.r.o. došlo ke znečištění, přehřátí, nedbalému zacházení, nevhodnému použití nebo jinému zneužití. Zákazník je povinen odbornou instalací v souladu s platnými normami ČSN a rovněž zajistit odbornost pracovníků při montáži a obsluze zařízení. Změny v okruhu nebo změny na jiných součástkách, které mohou nepříznivě postihnout komponenty firmy Yuken ČR, s.r.o. způsobí neplatnost této záruky. V žádném z případů citovaných v předchozích odstavcích nemůže zákazník nárokovat zrušení nebo náhradu kontraktu z titulu poškození nebo náhradu jakýchkoliv výdajů jako např. za práci potřebnou k výměně vadných částí, výpadky ve výrobě apod. Yuken ČR, s.r.o. neuděluje další garance přímé nebo zahrnuté a není odpovědná za jakékoliv následné poškození vyplývající z použití kterýmkoliv kupujícím nebo uživatelem, její odpovědnost je omezena hodnotou prodané komponenty nebo závazkem týkajícím se výměny vadné části. V žádném případě nebude Yuken ČR, s.r.o. odpovědná za ztrátu očekávaného zisku, následných škod nebo ztrát na jakémkoliv zařízení, instalaci, systému činnosti nebo služby, ve kterých mohou být komponenty firmy Yuken ČR, s.r.o. osazeny. Yuken ČR, s.r.o. nebude ručit za žádné porušení garance, selhání dodávky nebo jiné případy vyjma zde specifikovaných. Záruka zaniká při poškození nebo odstranění výrobního štítku. Další ujednání se řídí obchodním zákoníkem. Předpokladem uznání nároků kupujícího je písemné oznámení vady se stručným popisem bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Právo na uznání nároků při vadách zjevných zaniká po uplynutí 30 dnů od převzetí zboží.

Plnění záruky spočívá dle uvážení prodávajícího a dohody s kupujícím v:

- dodání náhradního zboží za zboží vadné, popřípadě dodání chybějícího zboží

- opravě této vady, jestliže je opravitelná

- slevě kupní ceny

- odstoupení od smlouvy

Všechny dodávané komponenty firmy Yuken ČR, s.r.o. jsou kontrolovány a zkoušeny u výrobce v souladu se zvyklostmi a technickými specifikacemi výrobce. Vzhledem k tomu, že skutečná instalace a provozování zařízení zákazníka nemůže být u firmy Yuken ČR, s.r.o. exaktně posouzeno a reprodukováno, je zajištění vhodnosti komponent Yuken ČR, s.r.o. v aplikaci zákazníka na jeho vlastní odpovědnost.

Všeobecná závěrečná ustanovení

V souladu s ust. § 273 odst. 2 obchodního zákoníku mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží Yuken ČR, s.r.o. zjednodušenou formou potvrzením objednávky. V případě sporů je příslušný místně příslušný soud prodejce. V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva.